کار در نیوزیلند20181219072754

کار در نیوزیلند

ویزای کار نیوزلند ویزای مهارتی نیوزلند که در ابتدا یک ساله موقت و قابل تبدیل به اقامت دایم می باشد ،  از جمله ویزا های امتیازی است . شرایط کلی اخذ ویز...