مدیکال چک کانادا20181231203945

مدیکال چک کانادا

بسیاری از افراد با پشت سر گذاشتن روند دریافت اقامت به مرحله مدیکال چک و سکوریتی چک می روند، مرحله ای که هیچ کس (حتی وکیل فرد) از سوابق پزشکی و  سوء پی...