پروسه کاردرمانی در سوئد

✅ رشته های مورد تقاضای وزارت بهداشت سوئد ?

? Audiologists شنوایی سنجی
? Biomedical scientist زیست پزشکی
? Chiropractor طب ورزشی
? Dental hygienist بهداشت دهان و دندان
? Dental practitioner دندانپزشک
? Dietitian متخصص تغذیه
? Doctor of medicine دکترای پزشکی
? Medical physicist پزشکی ورزشی
? Midwife مامائی
? Naprapath ماساژ درمانی
? Nurse پرستار
? Occupational therapist کار درمانی
? Optician تعیین کننده نمره عینک . عینک فروش
? Orthopaedic engineer مهندسی ارتوپدی
? Pharmacist داروسازی
? Physiotherapist فیزیوتراپیست
? Prescriptionist نسخه پیچ
? Psychologist روانشناسی
? Psychotherapist روان پزشک-روان درمانی
? Radiographer رادیوگرافی
? Speech therapist متخصص گفتار درمانی