پذیرش درخواست کفالت همسران در کانادا ??

✅ در حالی که دولت کانادا همچنان به تدوین اقدامات COVID-19 می پردازد ، سازمان مهاجرت ، پناهندگان و شهروندی کانادا (IRCC) برخی از نگرانی هایی که ممکن است زوجین درباره حمایت مالی (اسپانسرشیپ) در طول بحران کرونا داشته باشند را برطرف کرده است.

? در طول بحران کرونا درخواست های ناقص کلیه ردیف های مشاغل از جمله اسپانسر شیپ همسران را میپذیرد.برنامه های ناقص در ٩٠ روز نگه داشته و بررسی می شوند و همچنین توضیحاتی درباره نواقص اسناد ارائه می دهند. اگر درخواست هنوز در مدت ۶٠ روز ناقص باشد ، به افسران IRCC دستور داده می شود که مدارک مفقود شده را با مهلت٩٠ روزه دیگر بررسی کنند.

♨️ حتی قبل ازموج درخواست های بیمه اشتغال به دنبال اخراج های اخیر ، کانادایی هاعلیرغم جمع آوری بیمه اشتغالشان همچنان می تواننداسپانسر همسرخودشوند.

? همسران وشرکای عرفی تحت تأثیرمحدودیت های سفرکانادابرای جلوگیری ازشیوع کرونا قرار نمی گیرند.شهروندان کانادا،ساکنان دائم واعضای خانواده ضروری آنها ازاین ممنوعیت که در ١٨مارس اجرا شدمعاف هستند وانتظار می رود تا ٣٠ ژوئن پابرجا باشد.

???
Telegram   : Karina_ie

Instagram : Karina_migration

Add Comment