مدت اعتبار ویزای کاری کشور آلمان ??

✅ مدت اعتبار این نوع ویزا به مدت قرارداد کاری فرد بستگی دارد اما به صورت متداول مدت اعتبار این ویزا حداکثر ۴ ساله خواهد بود و در صورتی که مدت قرار داد کاری فرد از ۴ سال بیشتر باشد باید بعد از اتمام این ۴ سال درخواست تمدید ویزا را بدهد.

♨️ در هر بار تمدید ویزای کاری کشور آلمان باید مدارک مورد نیازی که در ابتدا به کشور مبدا ارائه داده شده بود دوباره ارائه داده شود.

?ویزای کاری کشور آلمان پس از گذشت چند دوره تمدید و پس از گذشت حدود ۳۳ ماه قابل تغییر به ویزای دائم یا اقامت دائم خواهد بود و مهاجرت به آلمان صورت میگرد.

? همچنین در صورتی که فرد متقاضی مدرک معتبر و رسمی زبان آلمانی با حداقل سطح B1 را داشته باشد می تواند پس ازگذشت ٣۶  ماه از صدور ویزای کاری کشور آلمان آن را ویزای دائم تبدیل کند و اقامت دائم خود را در این کشور دریافت کند.

 

???
Telegram   : Karina_ie

Instagram : Karina_migration

Add Comment