محدودیت سفر خارجیان به کانادا 🇨🇦 تا پایان جولای تمدید شد ❗️

✅ دولت کانادا اعلام کرد همچنان محدودیت ورود خارجیان را تا ٣١ ماه جولای تمدید میکند. و مرزهای کانادا همچنان بسته خواهند ماند.

💢 از آغاز دوره پندمیک از تاریخ ١٨ مارچ تا پایان ماه جون مرزهای کانادا به روی خارجیان با شرایط خاصی بسته اعلام شده بود و تنها افرادی که دارای شرایط استثنا بودند میتوانستند وارد کانادا شوند.

♨️ در روزهای اخیر نتایج مبارزه با ویروس کرونا برای کانادا بسیار خوشایند بوده و به نظر میرسد اقدامات انجام شده در پایین آوردن تعداد مبتلایان بسیار موثر بوده به طوریکه در روزهای اخیر کمتر از ٢٠٠ مبتلای روزانه در کل کانادا سر شماری شده است.

💯 با وجود محدودیتهای دوران پندمیک در نیمه اول سال ٢٠٢٠ تعداد ۴٩٩٠٠ دعوتنامه برای متقاضیان واجد شرایط از طریق برنامه اکسپرس انتری صادر شده است.

 

Telegram   : Karina_ie

Instagram : Karina_migration