مبلغ سرمایه گذاری غیر قابل بازگشت کبک برای سال 2018 اعلام شد

مبلغ سرمایه گذاری غیر قابل بازگشت کبک برای سال 2018 اعلام شد

مبلغ سرمایه گذاری غیر قابل بازگشت کبک برای سال 2018 اعلام شد

پیش از این اشاره شده بود که برنامه سرمایه گذاری استان کبک با تغییراتی در میزان تمکن مالی از 1.6 میلیون دلار به 2 میلیون

دلار و مبلغ سرمایه گذاری از 800 هزار دلار به 1.2 میلیون دلار شروع به دریافت پرونده خواهد کرد. اخیرا موسسات مالی سرمایه

گذار جهت انجام سرمایه گذاری غیر قابل بازگشت آن که در سال های اخیر 220 هزار دلار کانادا بود اعلام کرده اند که با توجه به

تغیرات حاصله این مبلغ به 330 هزار دلار افزایش خواهد یافت

زمان بازگشایی و تعداد ظرفیت این برنامه برای سال 2018 از تاریخ 15 آگوست اعلام خواهد شد.

کلمات کلیدی: سرمایه گذاری کبک,مهاجرت به کانادا,مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری

Add Comment