خبر فوری ? دراو شماره ١۴٩ و ١۵٠ اکسپرس انتری کانادا ??

✅  در تاریخ ٢٧ می ۲۰۲۰ ، دارو شماره ١۴٩ برنامه اکسپرس انتری فدرال انجام گردید.(دراو مخصوص برنامه های استانی)

? مینیمم امتیاز دعوت شده ? ٧۵٧
?تعداد دعوت نامه ? ٣٨۵

✅ و امروز در تاریخ ٢٨ می ۲۰۲۰ ، دارو شماره ١۵٠ برنامه اکسپرس انتری فدرال انجام گردید.(دراو مخصوص برنامه تجربه کار کانادایی )

? مینیمم امتیاز دعوت شده ? ۴۴٠
?تعداد دعوت نامه ? ٣۵١۵

???
Telegram   : Karina_ie

Instagram : Karina_migration

Add Comment