خبر جدید از کانادا ??

✅ مطابق آمار رسمی منتشره توسط اداره مهاجرت کانادا در ماه فوریه ٢٠٢٠ ، در مجموع ٢۵٩٢۵ نفر موفق به اخذ PR کانادا شده‌اند.

? لازم به ذکر است که از این تعداد، ١٠٠۶٠ نفر از طریق روش‌های مبتنی بر مهارت (نیروی کار ماهر)،۴٨٣٠ نفر از طریق روش‌های نامزدی استانی، ٢١٠ نفر از طریق روش‌های سرمایه‌گذاری و ۵١٠٠ نفر نیز از طریق روش اسپانسرشیپ موفق به اخذ اقامت دائم کانادا شده‌اند.

? سایر داوطلبان نیز از طریق روش پناهندگی موفق به این امر گشته‌اند.

???
Telegram   : Karina_ie

Instagram : Karina_migration

Add Comment