خبرهای خوبی از استان کبک به دست می رسد

 خبرهای خوبی از استان کبک به دست می رسد.

بازار کار این استان یکی از بهترین روزهای خود را می گذراند. جدیدترین خبرها از این حکایت دارند که طی سه ماه گذشته و نیز در ماه فوریه ۶۶۰۰۰ نفر در استان کبک سر کار رفتند.

 بدین ترتیب ماهی که گذشت نرخ بیکاری استان کبک با ۴.۵ درصد از سال ۱۹۷۶ رکوردی بی سابقه بوده است. گفتنی است بیشتر این مشاغل در اختیار جوانان بین ۱۵ تا ۲۴ قرار گرفته است. نرخ بیکاری این گروه سنی به ۶.۸ کاهش یافته است و این رقم هم از سال ۱۹۷۶ بی سابقه بوده است.

 نرخ بیکاری کانادا آنگونه که Statistics Canada اعلام کرده است عبارت است از درصد افراد شاغل بالای ۱۵ سال به عنوان درصدی از جمعیت

Add Comment