تغییر وزیر مهاجرت استان کبک 🇲🇶🇨🇦

✅ خانم نیدین ژیرو وزیر امور خارجه کبک به عنوان وزیر مهاجرت کبک نیز منصوب و جایگزین آقای جولین برت گردید.

💢 وزیر پیشین مهاجرت کبک آقای جولین برت که از نوامبر ۲۰۱۸ تاکنون تصمیمات مهاجرتی ناخوشایندی در دوره وزارت خود اخذ نموده و سرنوشت بسیاری از متقاضیان مهاجرت به کانادا از طریق استان کبک را تحت تاثیر قرارداد.

♨️ ازجمله این تصمیمات لغو ۱۸۰۰۰ پرونده نیروی متخصص کبک و تغییرات برنامه تجربه کاری کبکی میباشد که منجر به عذرخواهی وی گردید. این درحالی بود که استان کبک به شدت با کمبود نیروی کار روبرو بود و تصمیمات مهاجرتی منجر به کاهش قابل توجه دانشجویان و نیروی کار موقت در استان کبک شد.

💢 در ماه گذشته استان کبک مجددا تغییراتی در برنامه تجربه کار کبکی اعمال کرد و از شروع دو برنامه آزمایشی مهاجرتی جدید خبر داد.

💯 با توجه به پیشینه مثبت تر وزیر جدید مهاجرت کبک میتوان امیدوار بود سیاست ضد مهاجرتی استان کبک تاحدودی تعدیل شود و شاید خبر نسبتا خوبی برای متقاضیان مهاجرت به کانادا ازطریق این استان باشد.

 

Telegram   : Karina_ie

Instagram : Karina_migration

Add Comment