بهترین شهرهای کانادا ?? برای کار آفرینان کدامند ⁉️

1️⃣ کلونا Kelowna
2️⃣ ویکتوریا Victoria
3️⃣ ونکوور Vancouver
4️⃣ تورنتو Toronto
5️⃣ کلگری Calgary

? مهاجران در مقایسه با افرادی که در کانادا متولد و بزرگ شده‌ اند، گرایش بیشتری به شروع کسب ‌و کار و یا خود اشتغالی دارند.

? به گفته Canada Statistics کانادا بخش زیادی از روحیه کار آفرینی و نوآوری را مدیون اخلاق کاری و نظم و ترتیب مهاجران است.

???
Telegram   : Karina_ie

Instagram : Karina_migration

Add Comment