برگزار شدن راند جدید دعوتنامه های قلمرو پایتخت استرالیا ?? (ACT)

✅ دیروز ٢١ آوریل جدیدترین راند برگزار شد .

? نکته مهم در این راند این است که تمام ظرفیت این راند به ویزای ١٩٠ اختصاص داده شد و در نتیجه ١٧١ دعوتنامه برای ویزای ١٩٠ صادر گردید.

♨️ تمام متقاضیانی که در ماتریس کنبرا امتیازاتی بین ٧۵ تا ٩۵ امتیاز داشته اند دعوت شده اند.

? امیدواریم در راند های آتی هم شاهد افزایش تعداد دعوتنامه های ویزاهای ١٩٠ باشیم.

? و همچنین اطلاعات راند ۱۱ آوریل ۲۰۲۰ برای ویزاهای مهارتی ۱۸۹ و ۴۹۱ فامیلی در سایت اداره مهاجرت استرالیا ?? منتشر شد.

✅ تاثیر کرونا بر روند صدور دعوتنامه ها کاملا مشهود است.

? در این راند کلا ۵۰ دعوتنامه برای ویزای ۱۸۹ و ۵۰ دعوتنامه برای ویزای ۴۹۱ صادر شده است.

? برای هر دو ویزا کف امتیاز ۹۵ می باشد.

???
Telegram   : Karina_ie

Instagram : Karina_migration

Add Comment